رفتن به بالا
  • شنبه - 10 شهریور 1398 - 20:00
  • کد خبر : ۳۸۵۲
  • چاپ خبر : افت جمعیت پاسارگاد نگران کننده است
دافعه مبدا یا جاذبه مقصد؟

افت جمعیت پاسارگاد نگران کننده است

با نگاهي به آمارهاي جمعيتي چند سال اخير استان فارس، شهرستان پاسارگاد به همراه چند شهرستان ديگر داراي بيشترين افت جمعيت در سالهاي اخير بوده اند. در اين يادداشت سعي شده دلايل مهاجرت شهروندان پاسارگادي تحليل و بررسي شود.

وحيد ميرزاپور |با نگاهي به آمارهاي جمعيتي چند سال اخير استان فارس، شهرستان پاسارگاد به همراه چند شهرستان ديگر داراي بيشترين افت جمعيت در سالهاي اخير بوده اند. در اين يادداشت سعي شده دلايل مهاجرت شهروندان پاسارگادي تحليل و بررسي شود.
میل به ماندگاري در يک محيط وابسته به عوامل و عناصر مختلفي است. شرايط مطلوب آب و هوايي، درآمد و اشتغال، خاک و آب مناسب، دسترسي به راههاي ارتباطي و بازارها، وجود امکانات رفاهي در یک منطقه اي نشانه هاي اساسي تجمع و تمرکز مي باشند. بر عکس اگر در شاخص هاي فوق تزلزل و عدم ثبات و تغيير مداوم رخ دهد، توجهات و گرايشات انساني به کانونها و مراکز ديگر روي مي آورد. با اين وضعيت شهرستان پاسارگاد به مرکزيت شهر سعادتشهر داراي استعدادها و توانمندي هاي تاريخي، طبيعي و انساني بالقوه و بالفعل است که با توجه به آن ميبايست جاذب جمعيت باشد اما با کاهش جمعیت در سال های اخیر مواجه شده است!

 

خشکسالي و تراژدي تلخ کشاورزان پاسارگادي
شهرستان تاريخي پاسارگاد داراي پتانسيل هاي بالقوه اي مي باشد که با اندکي توجه و برنامه ريزي مسئولان ميتواند به يک شهرستان توسعه يافته تبدیل شود، اقتصاد اين شهرستان وابسته به کشاورزي است که با توجه به خشکسالي هاي اخير متاسفانه شاهد رونق در اين بخش نيستيم که اين امر باعث مهاجرت تعدادي از همشهريان پاسارگادي به شهرهاي ديگر شده است.
کاهش بارشها سبب شده سطح آب هاي زيرزميني به شدت کاهش يافته و استخراج بيش از حد آب در کنار عدم وجود الگوي کشت مناسب زنگ خطر را براي به خط پايان رسيدن کشاورزي در شهرستان بصدا در آورده است.

حضور گسترده و بدون ضابطه اتباع بيگانه
سکونت گسترده و بدون ضابطه اتباع بيگانه و حتي غير مجاز در شهرستان پاسارگاد در سال هاي اخير روند صعودي و نگرانکننده به خود گرفته و موجب شده ضمن بالا رفتن اجاره بهای خانه، فرصت های شغلي زیادی از بين برود.
تحصيل دانش آموزان اتباع بيگانه در مدارس شهرستان نيز آسيب هاي اجتماعي در بين دانش آموزان به ارمغان اورده است به نحوی که خانواده ها ترجيح مي دهند ضمن مهاجرت به شهرهاي ديگر فرزندان خود را در محيطهاي آموزشي مناسبتري ثبت نام نمايند.

فاصله شهرهاي کوچک و بزرگ در برخورداري از مواهب توسعه
با وجود افزايش محسوس برخورداري شهر سعادتشهر از برخي امکانات، اما فاصله موجود بین امکانات شهرهاي کوچک و بزرگ افزايش زیادی يافته است. مسئله مهاجرتهاي رو به فزوني شهرهاي محروم از امکانات به شهرهاي برخوردار بيش از هر چيز معلول و محصول تفاوت در ميزان توسعه کلان شهرها و شهرهاي کوچک است و تا زماني که اين تفاوت در استانداردها و کيفيت زندگي وجود داشته باشد، همچنان ما شاهد اين روند خواهيم بود.
اين نوع مهاجرت كه به طور معمول با انگيزه هاي اجتماعي و اقتصادي صورت مي گيرد، به دليل جاذبه مقصد و دافعه مبدا مي باشد. در بررسي عامل جاذبه مقصد بايستي نقش وجود فرصت های شغلی، امكانات رفاهي و امكانات تحصيلی را مورد توجه قرار داد که ميطلبد مسئولان امر به این مساله توجه بیشتری نمایند.

زيرساخت نامناسب شهري و منابع بودجه اي محدود شهرستان پاسارگاد
شهرستان تاريخي پاسارگاد به مرکزيت شهر سعادتشهر از نظر زيرساخت هاي شهري با مشکلات جدي روبرو است که توسعه شهرستان را با چالشهاي بزرگي مواجه ساخته است.
فقـدان مبانـي فکـري و انديشـه اي در برنامه ريـزي و طراحـي شـهر سعادتشهر در دهه هاي اخير از ديگر مشـکالت ملمـوس و قابل رؤيـت ميباشـد.به تبع فقـدان تفکر شهرسـازانه، تقسـيمات کالبدي نامطلوبي شـکل گرفته اسـت و اين مسـئله حاصـل نوعـي شهرسـازي خـام و ناپختـه مي باشد. سـيماي شـهر سعادتشهر و بخش پاسارگاد نـه بـه شـهر باسـتاني و نـه به يک شـهر مـدرن و جديـد شـباهت دارد. ساخت و سـازهاي عجولانه، عـدم مطالعـه و برنامه ريزي منسـجم، عدم توجه بـه نظـرات مشـاوران و معمـاران، فضايـي ناهمگـون و غيـر جـذاب در اين شـهر ايجاد نمـوده و باعث اغتشاشـات در منظـر شـهري شـده اسـت.
ضمنا شـهرداري، بـه دليـل ناتوانـي مالـي و کمبود اعتبـارات، توان تأمين زيرسـاختهاي شـهري و سـر و سـامان دادن بـه منظـر آشـفته شهر را نـدارد؛ از طـرف ديگـر بنیه مالـي شـهروندان آنقـدر ضعيـف اسـت کـه قـادر بـه مشـارکت و نوسـازي و زيباسـازي منـازل خود نيسـتند و اين مسائل و مشکلات باعث دلزدگي و در نهايت عدم اميد به توسعه شهري باعث مهاجرت شهرونداني شده است که تمايل دارند در محيطي با خصوصيات يک شهر آرماني زندگي کنند.

با بررسي و تحليل عوامل موثر بر مهاجرت شهروندان پاسارگادي در مي يابيم عوامل دافعه در خود شهرستان نقش بسيار پر رنگ تري نسبت به عوامل جاذبه در مقصد دارند.
و می طلبد مسئولين محترم شهرستان با شناسايي دقيق معضلات، برنامه ريزي هاي دقيق، نشست هاي تخصصي و همچنين کار جهادي و همراه نمودن مردم با خود، ضمن ريشه کن کردن موانع و مشکلات پيرامون، شهرستان را در مسير توسعه قرار دهند تا شاهد رسیدن شهرستان تاريخي پاسارگاد به جايگاه واقعي خود باشيم که اين مهم باعث رشد جمعيت در شهرستان نيز خواهد بود.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه