رفتن به بالا
  • شنبه - 23 آبان 1399 - 09:57
  • کد خبر : ۴۹۰۲
  • چاپ خبر : هنر کرونا!

هنر کرونا!

سفيرمردم| فارغ از اختلاف نظر هاي فردگرايان و جمع گرايان، بشر ذاتا موجودي اجتماعيست و تمايل به تعاملاتِ درون اجتماعي دارد، اين مهم در عصر حاضر به جهت پيوستگيِ عوامل اقتصادي، فرهنگي و سياسي ملموس و عيني تر از ساير اعصار هست.

سفيرمردم| فارغ از اختلاف نظر هاي فردگرايان و جمع گرايان، بشر ذاتا موجودي اجتماعيست و تمايل به تعاملاتِ درون اجتماعي دارد، اين مهم در عصر حاضر به جهت پيوستگيِ عوامل اقتصادي، فرهنگي و سياسي ملموس و عيني تر از ساير اعصار هست.

جرم هم بعنوان پديده اي ضد نظم اجتماعي نميتواند خارج از محيط تعامليِ جامعه معنايي جدا از اعتبارات ذهني داشته باشد، هميشه وقايع اجتماعي از قبيل جنگ، بلاياي طبيعي و بيماري هاي همه گير معادلات معمول اجتماعي را دگرگون ساخته است.

گسترش انتقال کرونا ويروس هم از جمله عوامل فوق در سال جاري است که جامعه جهاني را به لحاظ اقتصادي، فرهنگي و سياسي تحت تاثير بسزايي قرار داده است.

اين بيماري حتي در پديده هاي ضد اجتماعي که عرفا جرم ناميده ميشود هم چندان بي تاثير نبوده است و نسبت به افزايش و کاهش انواع جرائم بصورت يکساني عمل نکرده است.

با شروع دوره قرنطينه مطلق و نسبي تعاملات اجتماعي کاهش چشمگيري داشت و بدنبال آن ارتکاب جرم بصورت عيني، که وجود و عدم آن بسته به اجتماع به هم نزديکِ انسانهاست کاهش چشمگيري پيدا کرد. ميزان صدمات غير عمدي ناشي از تصادفات جاده اي و شهري، سرقت از منازل و کلاهبرداري به جهت حضور بيشتر در منازل و مناطق کاهش يافته است.

از طرف ديگر، انسانِ عصر مدرنيته با پيشرفت تکنولوژي و خلق فضاي اينترنت به دلايل زيادي کمال بهره وري را از اين فضا ميبرد و گستره وسيعي از فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي خود را از اين طريق انجام ميدهد. در زمان رويدادهايي که کاهش دهنده تعاملات اجتماعي هستند بدليل فقر ناشي از رکود اقتصادي يا استرس  و خشمي که متآثر از اين رويدادهاست اکثر جرايم ارتکابي بصورت جرائم سايبري مثل کلاهبرداري رايانه اي و جرائم خانگي مثل کودک آزاري ميباشند. پس بطور مطلق نمي‌توان گفت بيماري همه گير مثل کرونا در کاهش همه انواع جرائم موثر بوده، زيرا آمارها حاکي از افزايش جرائم اخير الذکر است.

کرونا ويروس، بعنوان اين موجود زنده ميکروني هنر هاي فرواني دارد، از جمله اينکه گروهي را کاسب و گروهي را ورشکسته کرده، حتي در حوزه قراردادهاي مالي هم بين مردم هنرنمايي کرده است و موجبات اظهار نظرهاي شاذي را بين علماي اين حوزه فراهم نموده، به گونه اي که بر خلاف رويه معمول عرف و قانون نظراتي را بر آزادي اراده طرفين قرار داد در عقودي مثل اجاره، مضاربه بانکي و بيع ارجح کرده است.

ظهور و بُروز پاندمي کرونا بعنوان قوه قاهره در همه انواع قرار داد ها بصورت يکسان تاثير نگذاشته است. بعنوان مثال در قرار دادهاي که متضمن انجام عملي فقط توسط شخص طرف قرارداد يا شخص ثالثيست و بنحويست که ظرف زمان مشخصي که براي عمل به تعهدات قرارداد مد نظر طرف قرار داد (متعهد له) است را به جهت ايجاد قرنطيه مطلق و يا نسبي طرف ديگر قرارداد ناديده گرفته، به نحوي که در صورت عدم انجام آن تعهد توسط وي، ايداع خسارتي بر عهده وي نخواهد بود. يا در قرارداد اجاره اماکن دستورالعمل هايي جانشين اراده شخصي طرفين ميشود و پس از اتمام زمان اجاره براي مدت زماني خاص موجر (اجاره دهنده) ملتزم به ادامه قرار داد پيش گفته است و نميتواند از مستاجر درخواست تخليه ملک مورد اجاره را نمايد.

در قراردادهايي که طرفين ملتزم به پرداخت وجهي هستند اوضاع به همين منوال است و زمان پرداخت تعديل شده و زمان بيشتري به مديون داده ميشود.

اما در برخي قراردادها که شرايط اپيدمي، اجراي آنرا با صعوبت همراه کرده بستگي به شرايط و اوضاع احوال اين تعهدات، شرايط مذکور تاثير آنچناني بر روند اجراي عقد نگذاشته است.

مخلص کلام اينکه کرونا ويروس ابعاد مختلف زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده و اين تاثيرات براي برخي زيان بار و براي برخي ديگر مشکل آفرين بوده است. با اميد به تفوق بشر بر اين ويروس که براي عده اي فرصت و براي عده اي غنيمت و براي عده اي ديگر نگون بختي را به ارمغان آورده است.

نگارنده

مهدي عزمي/ وکيل دادگستري

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه