رفتن به بالا

رسانه مردمی استان فارس | شیراز | ارسنجان | سعادتشهر | پاسارگاد

چهارشنبه - 1 فروردین 1397   ۲۶ رمضان ۱۴۴۲

خنده را هدیه کن

انگار این روزها باید منتظر معجزه ای باشیم ؛بایداتفاق خاصی بیفتد متفاوت که بخندیم،خنده ای صادقانه و ازته دل…
گاهی آنقدر غرق در روزمرگی هایمان می شویم که فراموش می کنیم کانون زندگیمان راباید با شعله لبخند و صمیمیت گرم کنیم.،،
انگار داریم عادت می کنیم به بی تفاوتی ها و این را در گوش روزگار غر میزنیم
غافل از آنیم که زندگی خلاصه میشود درهمین بودن ها؛خندیدن ها؛بخشیدن ها و شادی ها…
خوشبختیمان همین درکنار هم بودن هاست،همین دوست داشتن ها؛همین ثانیه هایی که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم
زندگی رابایددراوج سختی بایک لبخندشرمنده کرد؛باید به او فهماند که تمام سختی ها و پینه های بسته شده برسرانگشتمان نشان از گذرا بودن اوست
مانبایددر مقابل زندگی و سختی هایش قد خم کنیم،می جنگیم ،چروکیده میشویم اما زانو نمی زنیم،کم نمی آوریم
همین لبخندهای از ته دل؛همین صمیمیت هاست که سختی هارا به زانو در می آورد
آری ما پیروز میشویم درمقابل زندگی و روزگار اگرکمی متفاوت تر اطرافمان را کنکاش کنیم
بخند حتی اگر لبخندت را لای پوشالی ترین دلیل بپیچند
حتی اگر لای هزار خاطره خاک بخورد…
حتی اگر تنها نقاب روی صورتت همین لبخند زورکی باشد…
حتی اگر آخرین بهارت باشد؛آخرین روزهایت
آخرین آرزویت باشد
فقط بخند و خنده را هدیه کن به لب های دیگران

سعید زارع