هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

ادارات ارسنجان نامناسب برای معلولان

  • ۱۹۶

وضعیت مناسب سازی تمامی دستگاه های دولتی شهرستان ارسنجان مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.در این بازدیدهای میدانی صورت گرفته وضعیت مناسب سازی هر یک از ادارات مورد بررسی و بر اساس نتایج، ملاحظات حاکی از آن است که دسترسی معلولین و جانبازان به خدمات دولتی با مشکل مواجه است.