هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

وظایف و اختیارات قانونی شوراها

  • ۲۴۷

سفیرمردم| امروزه در غالب کشورها وجود نهادهای مدنی محلّی بمنظور ارتباط مستقیم با بدنه مردم و تسریع درانجام امور و طرح های مصوب ملّی امریست معمول که در قالب انجمن ها و شوراهای شهر و روستا مشغول به فعالیّت میباشند.

شما عضو شورای شهر می‌شوید نه رئیس جمهور ‌کشور!

  • ۲۵۳

سفیرمردم|با نزدیک شدن به انتخابات، این روزها بازار وعده و وعیدهای کاندیداهای شورای شهر داغ است. آنان از هر روش و ابزار تبلیغاتی استفاده کرده و سعی می کنند خود را مطرح و نظر همشهریان را جلب نمایند تا به هر قیمتی کرسی شورای شهر را تصاحب نمایند.

منتخبین شورای ششم به دنبال تدوین سند توسعه شهر باشید

  • ۲۲۷

 جمعه ۲۸ خرداد از بین نزدیک به ۳۱۵۰۰ واجد رای در شهرستان ارسنجان حدود ۲۱۱۰۰ نفر پای صندوق های رای حاضر شدند و با مشارکت ۶۷ درصدی، رای خود را برای انتخاب رئیس جمهور آینده و اعضای شوراهای شهر و روستا به صندوق انداختند و این درصد مشارکت در مقایسه با نقاط همسطح شهرستان ارسنجان، در سراسر کشور نشان از هوشیاری مردم شهرستان در زمینه اهمیت حضور در صحنه انتخابات دارد. اما انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر ارسنجان در حالی به پایان رسید که هنوز هم بگومگوهایی در زمینه تایید صلاحیت نامزدها، چگونگی انتخاب کاندیداها از طرف مردم و میزان توفیق ترکیب جدید شورای شهر ادامه دارد.