هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

تعداد نمایندگان مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان به دو نفر افزایش خواهد یافت

  • ۲۸۳

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اضافه شدن ۴۰ نماینده در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی گفت: کوچک شدن حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان و اساس شاخص های پراکندگی جمعیت، وسعت و محرومیت زدایی خواهد بود که بر این اساس با اضافه شدن یک نماینده تعداد نمایندگان شهرستان مرودشت پاسارگاد و ارسنجان به دو نفر افزایش خواهد یافت.

نشست شهرداران مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد با مجلسی ها

  • ۲۸۲

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت چابک سازی دولت گفت: مسائل باید به مردم واگذار شود و شوراها باید نقش بیشتری بگیرند چراکه شوراها پارلمان های محلی بوده و باید بتوانند فارغ از دولت ها تصمیم گیری کند.

وظایف و اختیارات قانونی شوراها

  • ۲۳۳

سفیرمردم| امروزه در غالب کشورها وجود نهادهای مدنی محلّی بمنظور ارتباط مستقیم با بدنه مردم و تسریع درانجام امور و طرح های مصوب ملّی امریست معمول که در قالب انجمن ها و شوراهای شهر و روستا مشغول به فعالیّت میباشند.

شما عضو شورای شهر می‌شوید نه رئیس جمهور ‌کشور!

  • ۲۳۹

سفیرمردم|با نزدیک شدن به انتخابات، این روزها بازار وعده و وعیدهای کاندیداهای شورای شهر داغ است. آنان از هر روش و ابزار تبلیغاتی استفاده کرده و سعی می کنند خود را مطرح و نظر همشهریان را جلب نمایند تا به هر قیمتی کرسی شورای شهر را تصاحب نمایند.

نامهربانی تبلیغات انتخابات شورای شهر با پاکبانان شهر

  • ۲۰۹

سفیرمردم| انتخابات 1400 در شهرستان پاسارگاد همزمان با سراسر کشور برگزار شد و با رای مردم آقایان مهرآور، باصری، هوشیار، امیری و تقدم، موفق شدند بیشترین آرا به خود اختصاص داده و به عنوان نمایندگان مردم، سکان شورای اسلامی شهر سعادتشهر به دست گیرند.