هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

بازگشت وضعیت پرخطر به نقشه کرونایی فارس

  • ۲۵۵

 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: از اوایل هفته گذشته گونه غالب استان امیکرون شده است و تاکنون حدود ۹۰ درصد نمونه‌های تشخیصی امیکرون هستند.

مسافری از هند؛ فارس در وضعیت بحران کرونایی

  • ۲۷۸

استان فارس در این روزها به دلیل گسترش روزافزون کرونای هندی در شرایط خوبی به سر نمی‌برد که این امر موجب نگرانی متولیان بهداشت و درمان استان شده است.