هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

گزارش جالب ۲۰:۳۰ از نمایندگانی که نان نفت می‌خورند

  • ۲۵۶

بحث لیست ۶۰نفر نمایندگانی که در دوران زنگنه به وزارت نفت مهاجرت کرده اند هنوز داغ است. نکته جالب این است که جوانانی با مدرک مهندسی نفت سالها بیکارند اما افرادی با مدرک مهندسی کشاورزی فقط بعلت اینکه نماینده مجلس بوده اند به استخدام آن وزارت خانه در آمده اند.