هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

دورنمای احیای تالاب بختگان فارس در شرایط کمبود اعتبار

  • ۲۰۸

طرح حفاظت از تالابهای ایران در قالب سند سه ساله معیشت پایدار تدوین شده و با مشارکت و همراهی کشور ژاپن و برنامه عمران سازمان ملل دنبال می شود، دورنمای این طرح و اعتبارات قطره چکانی آن به گونه ای است که بارقه امیدی در دل دوستداران محیط زیست در استان فارس روشن نمی‌کند.