هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

تیر تیراندازان ارسنجانی به هدف نشست

  • ۳۲۷

مسابقات تیراند‌ازی قهرمانی استان فارس د‌ر رشته‌های تفنگ و تپانچه اهد‌اف ثابت د‌ر لار برگزار شد‌.