هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

تالاب بختگان با رسیدن حقابه لبی تر کرد

  • ۲۰۱

حقابه ۳۰ میلیون متر مکعبی تالاب بختگان که روز چهارشنبه ۲۸ دی در این مسیر رها شده بود بر بستر بختگان نشست .