هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

قنات بناب بعد از بارندگی های اخیر در ارسنجان

  • ۱۳۳

فیلم از محمدجواد ابراهیمی