هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

شکار لحظه حضور پرندگان مهاجر در ارسنجان

  • ۲۳۳

شکار لحظه حضور پرندگان مهاجر در ارسنجان توسط دوربین شهروند خبرنگار