هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

وظایف و اختیارات قانونی شوراها

  • ۲۴۶

سفیرمردم| امروزه در غالب کشورها وجود نهادهای مدنی محلّی بمنظور ارتباط مستقیم با بدنه مردم و تسریع درانجام امور و طرح های مصوب ملّی امریست معمول که در قالب انجمن ها و شوراهای شهر و روستا مشغول به فعالیّت میباشند.